TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Tezli yüksek lisans programının amacı nedir? 

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. 

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programı toplam kaç ders ve krediden oluşur?

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, etik dersi (GCC 1001), seminer dersi (XXX500), uzmanlık alan dersi (XXX597) ve tez çalışmasından (XXX599) oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine ve tez çalışmasına  kayıt yaptırmak
zorundadır. Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, diğer kredili derslerle beraber alınabilir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında hangi dersler kredilidir ve hangi dersler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir?

Seminer dersi, Uzmanlık Alan dersi ve Tez Çalışması kredisiz olup öğrenci ders sonunda başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Bunların dışında kalan 8 ders kredili olup öğrencinin mezun olabilmesi için toplamda en az 24 kredisinin olması gerekir.

Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (Introduction to Scientific Research Methods and Scientific Publication Ethics(GCC-1001) dersi kredili midir? Alınması gereken 8 dersin içerisinde sayılır mı? Bu ders zorunlu mudur?

Evet, bu ders kredili olarak alınır ve Yüksek Lisanstan mezun olabilmek (bütün anabilim dalları için geçerlidir) için alınması zorunludur. Bu dersten dönem sonunda alınan not ortalamaya dahil edilir ve alınması gereken 8 dersin içersinde sayılır.

Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (Introduction to Scientific Research Methods and Scientific Publication Ethics(GCC-1001) dersi dışında almam gereken zorunlu dersler nelerdir?

Her anabilim dalı özelinde alınması gereken zorunlu dersler bulunabilir. Bu derslerin sayısı ve içeriği yüksek lisans yapılacak anabilim dalı başkanlığından kontrol edilmelidir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında, başka yükseköğretim kurumları tarafından verilen lisansüstü ders(ler) alabilir miyim? 

Yüksek Lisans programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% ingilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki (2) ders alınabilir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında lisans dersi seçebilir miyim?

Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi (2), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ve ders içeriklerinin uygun olması kaydıyla, lisans programlarında verilen derslerden seçilebilir. Bu derslerin lisansüstü programlarında alınabilmesi Danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile gerçekleşir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında Ders Danışmanı Nedir ve ne kadar süre ile ders danışmanı görev yapar?

Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı, ilk dönemden itibaren geçerli olmak üzere ve öğrencinin hangi dersleri seçmesi gerektiğini yönlendirmek üzere öğrencinin bulunduğu Anabilim Dalından bir ders danışmanı atar. Öğrenci sadece ilk dönemini bu ders danışmanı ile tamamlar. Ders danışmanı atanması EYK gündemine gelmez ve Enstitü’den herhangi bir onay gerektirmez. Öğrenci ikinci dönemin başından itibaren ilgili yüksek lisans programına atanan tez danışmanı ile devam eder.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında seminer dersini ve 7 (kredili) lisansüstü dersi başarıyla bitirmek için süre ne kadardır?

Bu dersleri başarı ile bitirmek için azami süre dört (4) yarıyıldır. Dört (4) yarıyıl sonunda bu dersleri başarı ile bitirmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisansta Tez danışmanı atanması ne zaman gerçekleşir? Tez konusu ne zaman verilir?

Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 

İkinci Tez Danışmanı hangi durumlarda ve kimlerden seçilebilir?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programının süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın asgari süre dört (4) yarıyıl olup, program en çok altı (6) yarıyılda tamamlanır. Altı (6) yarıyıl içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için not ortalamam kaç olmalıdır?

Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’su 3.00'dan az olamaz, eğer az ise öğrenci yüksek lisans programında ders dönemi için belirlenen süreler içerisinde ortalama şartını sağlayabilmek için tekrar veya yeni ders alabilir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı öğrencilerin dersi geçebilmesi için en az hangi notu almalıdır?

Tezli Yüksek programına kayıtlı öğrencilerin dersten başarılı sayılabilmesi için en düşük "C+, 2,33" notunu alması gerekir.