Enstitümüz Veri Bilimi Anabilim Dalı lisansüstü programına başvuru ve kabul koşulları, başvuru ve kabulde istenecek belgeler

 

BAŞVURU KOŞULLARI

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES EA/SAY) puanının en az 70 olması, Graduate Record Examination (GRE) quantitative ya da verbal sınav puanın eski puan türünde en az 680, yeni puan türünden en az 153 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınav puanın en az 500 olması gerekir.

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES EA/SAY) puanı ve Graduate Record Examination (GRE) quantitative ya da verbal puanı veya Graduate Management Admission Test (GMAT) puanı, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir.

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Olması Gerekmektedir:

- TOEFL IBT Puanı: En az 87 (Sınav tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerlidir)

- ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL Puanı: En az 73 (Sınav tarihinden itibaren beş (5) yıl geçerlidir)

- PTE: En az 74 (Sınav tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerlidir)

- AGÜ İMS: Başarılı (Adayın bütün dil kategorilerinde başarılı olması gerekir)

* YDS, e-YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL sınavlarının birinden en az 63 (dahil) puana veya eşdeğeri TOEFL IBT, PTE puanına sahip yabancı dil belgesinin olması durumunda, adaylar yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler. Bu adayların yapılacak mülakatlar sonucunda başarılı bulunması durumunda, adaylara şartlı kabul verilip dil puanı şartını sağlaması ve sonrasında kayıt yaptırabilmesi için bir (1) yıl süre tanınır.

**Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; programlara başvuru esnasında son 4 yarıyıl içinde %100 İngilizce eğitim veren bir lisans programından mezun olmuş ve bu durumunu belgeleyebiliyorsa bu adaylardan başvuruda dil belgesi talep edilmez.

Not: 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başvuru dönemi için Enstitümüz yüksek lisans programına başvuruda bulunan adaylar için 25 Ocak 2024 (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir) tarihinde İngilizce Muafiyet Sınavı (İMS) yapılacaktır. 

YÖK Not Dönüşüm Tablosu

GMAT, GRE, ALES Dönüşüm Tablosu

Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosu esas alınacaktır.

 Yüksek Lisans programına başvurularında adayların yerleştirme puanları hesaplamasında;

ALES SAY/EA puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve adayların başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

BAŞVURU İÇİN

- Başvurular https://sis.agu.edu.tr/oibs/ina_app/ adresinden internet ortamında yapılacak olup, belgelerin sisteme taranarak eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. BAŞVURU BELGELERİ EKSİK OLAN ADAYLARIN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

- Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Not: Mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir, kesin kayıtta diploma getirilmelidir. E-devletten alınan belgeler geçerlidir.)

- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

- Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

- Not durum belgesi (transkript) (E-devletten alınan belgeler geçerlidir.)

- Özgeçmiş (YÖK formatında İngilizce)

 

- Bir (1) adet referans mektubu, (Referans mektupları bir işverenden, adayın lisans bitirme tez danışmanından ya da adayın lisans döneminde ders aldığı bir öğretim üyesinden alınabilir.)

- Niyet mektubu (Adayın araştırma hedeflerini de içerecek şekilde İngilizce yazılmalıdır.)

- Fotoğraf (Sisteme yüklenecektir.)

- T.C. uyruklu ve yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında bulunup bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin ardından ülkemizde lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunması durumunda daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair YÖK'ten alınacak tanınma belgesi. 

(AGÜ tarafından alınacaktır. YÖK'te tanınırlığı olmayan Üniversitelerden mezun olan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

- Belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan etmek için,  ''Lisansüstü Program Başvurusu için Eklenmesi Gereken Belgeler'' dokümanında ilgili bölümlerin doldurulup sisteme diğer başvuru evraklarıyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. ''Lisansüstü Program Başvurusu için Eklenmesi Gereken Belgeler'' dokümanına ulaşmak için tıklayınız. *

''Lisansüstü Program Başvurusu için Eklenmesi Gereken Belgeler'' dokümanı https://sis.agu.edu.tr/oibs/ina_app/​ 'de de mevcuttur.  

 

KESİN KAYITTA

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

- Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınmış nüshaları ve fotokopileri

- İki (2) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş vesikalık olmalıdır).

- Nüfus cüzdanı veya TC Kimlik kartı ile birlikte fotokopisi, yabancı uyruklu adaylar için pasaport ve fotokopisi

- Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

 

* Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

* Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

* Posta ile kayıt yapılmaz.

* İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ya da belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilenler,  sınav sonuçları başarılı olarak ilan edilse dahi kayıtları yapılmaz.

* Öğrencilerin kaydının gerçek dışı bilgi ve belgelerle yapıldığı tespit edilmesi halinde kayıtları silinir. 

* Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

* Yabancı Uyruklu adayların başvuru takip ve değerlendirme süreci Uluslararası Ofis Koordinatörlüğünce gerçekleştirilmekte olup belirlenen listeler Enstitümüze iletilmektedir. 

*Başvuru yapmak için tıklayınız